Domenii
Duminică September 15, 2019
|
ÎNTREBĂRI FRECVENTE
AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ
CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE

Întrebări frecvente pentru CASA NAȚIONALĂ DE PENSII PUBLICE
Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale “CORPUL ATAŞAŢILOR PE PROBLEME DE MUNCĂ ŞI SOCIALE”

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale “Corpul ataşaţilor pe...
EGALITATEA DE ŞANSE ÎNTRE FEMEI ŞI BĂRBAŢI și VIOLENŢA ÎN FAMILIE

Descarcă de aici Întrebări frecvente pentru domeniile Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi şi violenţa în familie...
INSPECȚIA MUNCII

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru INSPECȚIA MUNCII
ÎNTREBĂRI FRECVENTE-toate categoriile

  Beneficii de Asistență Socială Direcția Afaceri Europene și Relații Internaționale “Corpul ataşaţilor pe probleme de muncă şi...
LEGISLAȚIA MUNCII

Descarcă de aici  Întrebări frecvente pentru LEGISLAȚIA MUNCII
OCUPARE, COMPETENȚE, FORMARE PROFESIONALĂ și ECONOMIE SOCIALĂ

 Întrebări frecvente pentru OCUPARE, COMPETENȚE, FORMARE PROFESIONALĂ și ECONOMIE SOCIALĂ
POLITICI SALARIALE

  24 iulie 2018   Clarificări actualizate pentru aplicarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din...
PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI

Întrebări frecvente pentru PROTECȚIA PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI
PROTECȚIA și PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI și ADOPȚIE

Întrebări frecvente pentru PROTECȚIA și PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI și ADOPȚIE: Drepturile Copilului - Întrebări Frecvente Sistemul de...
STABILIREA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN CAZUL LUCRĂTORILOR MIGRANȚI

Descarcă de aici  STABILIREA DREPTURILOR DE PENSIE ÎN CAZUL LUCRĂTORILOR MIGRANȚI

Buget: 
Uniunea Europeana, buget de stat

Durata: 
2005 - 2007

Descriere: 
Memorandumul Comun in domeniul Incluziunii Sociale, document programatic, de referinta pentru elaborarea politicilor sociale si pentru procesul de aderare al Romaniei la Uniunea Europeana a fost semnat de ministrul muncii, solidaritatii sociale si familiei, la data de 20 iunie 2005.

Dupa semnarea la Bruxelles a Memorandumului Comun in domeniul Incluziunii Sociale, Guvernul Romaniei a stabilit o agenda politica pentru implementarea prioritatilor cuprinse in document.
Reformele structurale in care suntem angajati, in primul rand, prin angajamentele privind integrarea europeana, precum si prin Programul de Guvernare asumat, au la baza obiective comune care converg spre reconstructia intregului sistem de politica sociala, in acord cu optiunea politica, promovand principiile democratiei si respectului pentru demnitatea umana.

Evenimentele majore care au avut loc in ultimii ani la nivelul Uniunii Europene, in domeniul combaterii excluziunii sociale si saraciei, au influentat evolutia sistemelor de protectie sociala din Romania si in mod special au contribuit la demararea procesului de restructurare a sistemului de asistenta sociala.

Memorandumul este documentul programatic prin care s-au identificat principalele provocari-cheie cu care se confrunta Romania in ceea ce priveste promovarea incluziunii sociale, precum si actiunile care trebuie intreprinse pentru a se raspunde la aceste provocari.

Procesul de elaborare a Memorandumului a fost un exercitiu care a reunit la masa discutiilor reprezentanti ai institutiilor publice, patronatelor, sindicatelor, ai mediului universitar si academic, precum si reprezentanti ai asociatiilor si organizatiilor non-guvernamentale.

Coordonarea de catre Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei a monitorizarii implementarii prioritatilor din cadrul Memorandumului Comun privind Incluziunea Sociala reflecta noua abordare integratoare, a politicilor sectoriale, conectand intr-o viziune globala politicile interdependente de promovare a incluziunii sociale.

Provocarile descrise in Memorandum sunt complexe si apartin unei arii vaste de activitati, ceea ce ne confirma ca activitatea de atingere a obiectivelor stabilite poate fi dificila si plina de neprevazut.

Prin Memorandum, Guvernul Romaniei isi propune atingerea unor obiective majore si anume:

1. Reducerea semnificativa a saraciei care afecteaza o larga parte a populatiei si combaterea, pana la eradicarea completa a saraciei extreme;

2. Liberalizarea pietei muncii, cresterea gradului de ocupare si scaderea reala a ratei somajului; crearea unei piete a muncii flexibile si incluzive, bazata pe o mai buna calitate a locurilor de munca, o productivitate ridicata capabila sa conduca la cresteri reale ale veniturilor, apta sa induca schimbari durabile in structura ocuparii, prin:
- Stimulente pentru crearea de noi locuri de munca si reglementarea relatiilor dintre angajat si angajator si a relatiilor de munca;
- Cresterea calitatii ocuparii in mediul rural si in agricultura;
- Centrarea masurilor active pe somajul de lunga durata si pe participarea la ocupare a grupurilor cu risc ridicat de excluziune;

3. Atenuarea decalajelor regionale, zonale si comunitare, prin:
- Accelerarea procesului de reabilitare a zonelor afectate masiv de criza economica si dezvoltarea zonelor rurale;
- Regenerarea economica si sociala a oraselor de marime mica si medie si intarirea parteneriatului local intre autoritatile publice, actori comunitari si ONG-uri.

4. Cresterea finantarii sistemului sanitar si cresterea echitatii accesului la serviciile de sanatate, prin:
- Diminuarea polarizarii accesului in functie de venituri si rezidenta;
- Infiintarea Sistemului national de asigurare a urgentelor, incurajarea dezvoltarii serviciilor medicale de ambulatoriu, dezvoltarea capacitatii de ingrijire la domiciliu si asigurarea unui pachet minimal de servicii de sanatate pentru toti membrii colectivitatii;
- Stimularea atragerii personalului medical in zonele defavorizate economic si un acces mai bun al populatiei la tratamentele stomatologice;
5. Cresterea participarii scolare si a calitatii educatiei si corelarea sistemului de invatamant cu piata muncii si cu cerintele participarii sociale, prin:
- Cresterea cuprinderii in invatamantul obligatoriu si a participarii in invatamantul secundar superior, cel putin la nivelul standardelor europene;
- Cresterea rapida a functiei de incluziune sociala si existenta unei corelari intre oferta educationala si cererile de pe piata muncii;
- Reducerea polarizarii atat ca acces la toate formele de invatamant, cat si din punctul de vedere al calitatii sistemului de invatamant;

6. Corelarea politicii de protectie a copilului cu politicile de prevenire a abandonului in vederea imbunatatirii echilibrului socio-economic al familiei, prin:
- Sustinerea familiilor cu copii, responsabilizarea parintilor si dezvoltarea unui sistem comunitar de servicii de asistenta sociala;
- Dezvoltarea unui sistem coerent de prevenire a delincventei juvenile si de reinsertie sociala;
- Promovarea politicilor incluzive educationale pentru integrarea pe piata muncii a viitorilor tineri si combaterea exploatarii economice;
- Cresterea suportului pentru programele de planing familial (cu precadere in mediul rural) si pentru responsabilizarea deciziei de procreere.

7. Acoperirea nevoii de locuinte sociale si de urgenta si ameliorarea conditiilor improprii de locuire in anumite zone sau pentru anumite segmente sociale, prin:
- Construirea unei retele de locuinte de urgenta si prevenirea evacuarilor ca urmare a incapacitatii de plata a utilitatilor;
- Dezvoltarea infrastructurii utilitare in special in mediul rural si dezvoltarea unui program viabil de constructie a locuintelor sociale pentru categoriile defavorizate;
- Implementarea unor programe de reabilitare a locuintelor prin asigurarea energiei electrice, a apei potabile, a canalizarii, a gazului metan, a salubritatii;

8. Intarirea capacitatii institutionale pentru a sprijini persoane cu handicap, prin :
- Imbunatatirea serviciilor acordate la domiciliu si in comunitate, revizuirea si implementarea Strategiei nationale privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap;
- Dezvoltarea serviciilor de pregatire si formare profesionala, crearea oportunitatilor de munca si micsorarea ponderii asistentei pasive bazate pe alocatii;
- Dezvoltarea infrastructurii edilitare pentru persoanele cu handicap locomotor.

9. Suport pentru dezvoltarea si incluziunea persoanelor apartinand minoritatii romilor, prin:
- Imbunatatirea accesului la toate nivelele de educatie, completata cu accesul la nivelul educational minim pentru generatiile tinere;
- Identificarea si atribuirea de teren agricol in mediul rural si de terenuri pentru constructia de locuinte in sistem traditional sau modern; sprijinirea activitatilor cu caracter fermier prin acordarea de credite cu dobanda scazuta si alte forme de sprijin;
- Combaterea hotarata a oricarei forme de discriminare a romilor in toate sectoarele (ocupare, acces la servicii publice etc.) si promovarea unei atitudini colective suportive.

10. Restructurarea si implementarea noului sistem de servicii de asistenta sociala, prin:
- Elaborarea unei strategii nationale pentru implementarea serviciilor de asistenta sociala;
- O mai buna corelare intre serviciile de asistenta sociala si cele medicale, in special cele acordate la domiciliu;
- Dezvoltarea, prin parteneriat cu intreaga comunitate si prin colaborare cu ONG-urile, de noi servicii de asistenta sociala adresate unor categorii de persoane defavorizate.

11. Promovarea unor masuri pentru eradicarea problemelor grave care afecteaza societatea romaneasca, prin:
- Reducerea drastica a fenomenului copiilor strazii si integrarea sociala a victimelor abuzurilor, neglijarii, violentei si exploatarii in familie si comunitate;
- Eradicarea cazurilor de lipsa a actelor de identitate si reducerea accentuata a incidentei traficului de fiinte umane.

12. Asigurarea coerentei si continuitatii politicii si actiunii sociale in favoarea persoanelor varstnice, prin:
- Cresterea graduala a ratei de inlocuire a pensiei;
- Aplicarea unei strategii comprehensive pentru reformarea sistemului de pensii, inclusiv cresterea proportiei de contributori la finantarea sistemului pentru a imbunatatii
sustenabilitatea financiara;
- Promovarea formelor de participare activa a persoanelor varstnice in vederea evitarii excluderii sociale;

Implementarea Memorandumului Comun privind Incluziunea Sociala este proiectata sa se realizeze prin metoda deschisa de coordonare, contribuind la transpunerea obiectivelor Uniunii Europene din domeniul social in politicile nationale, prin dezvoltarea unei strategii integrate adresate combaterii saraciei si excluziunii sociale.

Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei, ca institutie responsabila, in domeniul protectiei sociale, asigura elaborarea si aplicarea strategiei guvernamentale in domeniul politicilor familiale, prin actiuni concrete realizate atat in sistemul contributiv al asigurarilor sociale, cat si in cel non-contributiv al asistentei sociale.

Menit sa previna excluziunea sociala si marginalizarea, sistemul de asistenta sociala, se fundamenteaza pe o schimbare radicala, generata de nevoia modernizarii administrative, astfel incat sistemul national sa fie in masura sa raspunda eficient si prompt, dinamicii nevoilor individuale.

Intrarea in vigoare in anul 2006 a unor acte normative, grupate intr-un pachet legislativ privind reforma institutionala (Inspectia Sociala, Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, Observatorul Social) va contribui la definirea principiilor politicilor de asistenta sociala si la crearea unui cadru coerent pentru optimizarea deciziei.

Pentru indeplinirea angajamentelor asumate in vederea respectarii criteriilor de aderare MMSSF s-a angajat sa continue procesul de transpunere a acquis-ului comunitar in domeniu pana la data aderarii la Uniunea Europeana, scop in care va utiliza toate resursele umane si financiare disponibile pentru respectarea calendarului stabilit.

In contextul reformelor semnificative adoptate de Guvern in domeniul muncii si politicilor sociale, Raportul de Tara reprezinta o recunoastere a progreselor inregistrate, acestea fiind in concordanta cu obiectivele pe termen lung ale Uniunii.