Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială
Marți June 18, 2019
|

 AJUTOARELE PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI în perioada sezonului rece 

Act normativ de bază: Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

Act normativ modificator: Ordonanța Guvernului nr.27/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanța de urgență a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 920/2011, au fost modificate și completate printr-un nou act normativ aprobat în ședința Guvernului din data de 9 octombrie 2013, respectivHotărârea Guvernului nr. 778/2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr.631 din 11 octombrie 2013.

Precizări:

Formularul se completează:

-    în nume propriu – de către persoana îndreptățită

-    în calitate de reprezentant al familiei

-    în numele persoanei îndreptățite – în acest caz fiind necesar mandat din partea acesteia sau orice alt document care atesta aceasta calitate

Noile formularele de cerere și declarație pe propria răspunderepot fi procurate de solicitanți,   de la autoritatea administrației publice locale (primărie), cât și de pe site-urile MMFPSPV, ANPIS, AJPIS, primăriilor.

 • Actele doveditoare privind componența familiei și veniturile nete lunare ale acestora, precum și acte privind locuinţa sau bunurile deţinute de solicitanți se depun și pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței.
 • Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării este aceeași ca și în cazul ajutorului social și a alocației pentru susținerea familiei. Conform acestei liste, persoanele care dețin clădiri, alte spații locative in afara locuinței de domiciliu, autoturisme cu o vechime mai mică de 10 ani, utilaje agricole, de prelucrat lemnul etc., depozite bancare mai mari de 3000 lei nu vor putea beneficia de ajutor.

Ajutoarele pentru încălzirea locuinței se acordă pentru:

-    energie termică în sistem centralizat,

-    gaze naturale,

-    lemne, cărbuni, combustibili petrolieri,

-    energie electrică, în situația în care acesta este principalul sistem de încălzire utilizat - nou introdus începând cu sezonul rece.

 

Nivelele de venituri și cuantumurile ajutoarelor acordate de la bugetul de stat exprimate în lei și raportate la ISR sunt următoarele:

Limite venituri

Compensare lunară energie termică

Cuantum lunar ajutor gaze naturale

Cuantum lunar ajutor energie electrică

Cuantum lunar ajutor lemne, cărbuni, combustibili petrolieri

lei

ISR

familii

persoane singure

lei

ISR

lei

ISR

lei

ISR

până la 155

până la 0,310

90%

100%

262

0,524

240

0,480

54

0,108

155,1 - 210

0,3102 - 0,420

80%

90%

190

0,380

216

0,432

48

0,096

210,1 - 260

0,4202 - 0,520

70%

80%

150

0,300

192

0,384

44

0,088

260,1 - 310

0,5202 - 0,620

60%

70%

120

0,240

168

0,336

39

0,078

310,1 - 355

0,6202 - 0,710

50%

60%

90

0,180

144

0,288

34

0,068

355,1 - 425

0,7102 - 0,850

40%

50%

70

0,140

120

0,240

30

0,060

425,1 - 480

0,8502 - 0,960

30%

40%

45

0,090

96

0,192

26

0,052

480,1 - 540

0,9602 - 1,080

20%

30%

35

0,070

72

0,144

20

0,040

540,1 - 615

1,0802 - 1,230

10%

20%

20

0,040

48

0,096

16

0,032

615,1 - 786

1,2302 - 1,572

5%

15%

           

786,1 - 1082

1,5722 - 2,164  

 

10%

           
 • Dreptul la ajutorul pentru încălzirea locuinței se stabilește prin dispoziție a primarului.
 • Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pe tot parcursul sezonului rece, în funcție de îndeplinirea de către solicitant a condițiilor de acordare.
 • Pentru a beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței începând cu luna noiembrie 2013 cererea și documentele doveditoare pot fi depuse până la data de 20 noiembrie 2013.
 • Formularele se depun la primărie individual sau prin asociațiile de proprietari/locatari.
 • Dacă o persoană îndeplinește condițiile de acordare în decembrie, ianuarie, februarie sau chiar martie și depune cerere până pe data de 20 a lunii respective, va beneficia de ajutor de încălzire începând cu luna respectivă, conform prevederilor art. 17 alin.(6) din OUG nr.70/2011, cu modificările și completările ulterioare.
 • Termenele prevăzute pentru începutul sezonului rece, au fost prelungite, prin Ordonanța Guvernului nr.27/2013, cu 15 zile lucrătoare.

Mențiune:

Cererile și declarațiile pe propria răspundere completate potrivit modelului aprobat în anexa nr. 1 la normele metodologice de aplicare a OUG nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin HG nr.920/2011, înregistrate la primării înainte de modificările aduse prin noul act normativ, pot sta la baza acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței doar pentru trei sisteme de încălzire: energie termică în sistem centralizat, gaze naturale, lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, urmând ca la stabilirea dreptului să se țină cont de noile modificări și completări aduse prin noul act normativ, normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 70/2011, cu modificările și completările ulterioare.

 • La stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie/persoană singură se iau în calcul toate veniturile nete realizate de membrii acesteia în luna anterioară lunii în care se solicită dreptul. De asemenea, se ține cont de bunurile deținute de familie/persoana singură cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social.

 Pentru clarificare:

ð  Bunurile deținute constând în suprafețe de teren, animale și păsări a căror valoare netă de producție anuală depășește suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie se evaluează potrivit unui algoritm utilizat la nivelul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

ð  Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin structurile locale din subordine, va pune la dispoziția primarilor respectivul program de calcul prin care se determină automat valoarea netă de producție anuală.

ð  Dacă valoarea rezultată e mai mare de 1000 euro/2.500 euro, de la caz la caz, atunci persona singură/familia este exclusă de la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței (respectiv ajutor social, alocație pentru susținerea familiei).

Atenție!

Valoarea netă de producție anuală nu se ia în calculul efectiv al venitului mediu net lunar al familiei/persoanei singure, este doar un prag în funcție de care familiile/persoanele singure pot beneficia sau nu de fiecare dintre cele trei beneficii de asistență socială: ajutor social, alocația pentru susținerea familiei, ajutorul pentru încălzirea locuinței.

 • Ancheta socială se utilizează pentru stabilirea dreptului la cele trei beneficii de asistență socială: ajutor social, alocație pentru susținerea familiei ajutor pentru încălzirea locuinței.

Ancheta socială se efectuează obligatoriu în cazul ajutoarelor pentru energie electrică și doar în caz de suspiciuni pentru energie termică, gaze naturale și lemn. (S-a eliminat, cu această ocazie, verificarea ulterioară a cel puțin 60% dintre solicitări, verificare care decurgea cu dificultate și, pe baza căreia nu puteau fi evitate cazurile de fraudare și de acordare de drepturi necuvenite.)

 • Plata ajutoarelor se efectuează la furnizori pentru energie termică, energie electrică și gaze naturale, după emiterea de către aceștia a facturilor.

Ajutorul pentru energie termică, gaze naturale și energie electrică se acordă la nivelul compensării/cuantumului ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului, dacă valoarea consumului este mai mare sau egală cu acest nivel, respectiv la valoarea consumului, dacă acesta este mai mic decât cuantumul ajutorului stabilit prin dispoziţie a primarului.

În cazul energiei termice, limita maximă a ajutorului se calculează în raport cu nivelul consumului mediu stabilit pe număr de camere și zone de temperatură.

 • Pentru ajutoarele de încălzire cu lemne, cărbuni, combustibili petrolieri, plata se face direct titularului și, începând cu sezonul rece 2013-2014 se efectuează o singură dată la începutul sezonului rece, pentru toate lunile sezonului sau câte luni au mai rămas din sezon, în funcție de data la care se depune cererea.
 • Pe lângă ajutoarele acordate de la bugetul de stat, în funcție de resursele proprii, autoritățile administrației publice locale (primarii) pot veni, suplimentar, în sprijinul categoriilor defavorizate, prin acordarea din bugetul local de ajutoare peste limitele de venituri și cuantumurile celor acordate din bugetul de stat, pe baza de hotărâri ale consiliilor locale, după cum urmează:
 1. prin majorări ale gradului de compensare în acelaşi procent pentru toţi beneficiarii de ajutor pentru energie termică ce se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri;
 2. prin majorări ale ajutorului pentru gaze naturale, energie electrică şi combustibili solizi sau petrolieri cu acelaşi cuantum pentru toţi beneficiarii care se regăsesc în aceeaşi tranşă de venituri;
 3. prin acordarea de ajutoare pentru familiile şi persoanele singure cu venituri care depăşesc tranşele de venituri prevăzute de ordonanţa de urgenţă.

Borderourile de plată, situațiile centralizatoare, precum și celelalte formulare necesare stabilirii dreptului, decontării ajutoarelor pentru încălzirea locuinței și raportării acestora le puteți accesa :AICI

SUPLIMENTAR : Formularele destinate stabilirii, plății și monitorizării ajutorului social ! AICI