Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială
Sâmbătă March 23, 2019
|

Proiectul privind reforma sistemului de protecție socială al Chinei

(“EU-China Social Protection Reform Project”)

 

Autoritatea contractantă: Uniunea Europeană reprezentată prin Comisia Europeană

 

Linia de buget: 19.100101

 

Proiectul este implementat de un Consorţiu de state membre ale Uniunii Europene, în care România este reprezentată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială

 

Liderul proiectului: INPS (Institutul Italian de Securitate Socială)

 

Membrii Consorţiului/ Co-aplicanţi în proiect :

 

Italia: Formez PA- Centru de servicii, asistenţă, studii şi formare

Belgia: Serviciul Public Federal pentru Securitate Socială (FPS Social Security);

Polonia: Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale (MPiPS)

România: Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice(MoLFSPE)

Spania: Ministerul Ocupării şi Securităţii Sociale (MEySS) şi Fundaţia Internaţională şi Iberoamericană pentru Administraţie şi Politici Publice (FIIAPP);

Franţa: Agenţia pentru Dezvoltarea şi Coordonarea Relaţiilor Internaţionale

 

Durata proiectului: 4 ani

 

Scopul şi structura proiectului:

Scopul proiectului este de a propune un sistem de reformă a sistemului de protecţie socială al Chinei, care să promoveze dezvoltarea inclusivă a societăţii chineze şi echitatea socială.

 

Proiectul este structurat pe 3 componente, după cum urmează:

 

Componenta 1

Consolidarea capacităţii instituţionale pentru dezvoltarea şi reforma domeniului protecţiei sociale, în colaborare cu Comisia Naţională de Dezvoltare şi Reformă (NDRC) din China.

Componenta 2

Întărirea capacităţii instituţionale pentru managementul financiar şi gestionarea fondurilor destinate securităţii sociale, în colaborare cu Ministerul Finanţelor (MoF) din China.

Componenta 3

Îmbunătăşirea cadrului legal şi a politicilor în domeniul asistenţei sociale, în colaborare cu Ministerul Afacerilor Civile (MoCA) din China.

 

* Experţii din România care vor fi selectaţi prin procedura publicată pe website-ul MMFPSPV vor fi implicaţi în activităţile din cadrul Componentei 3

 

Rezultate aşteptate în ceea ce priveşte Componenta 3:

 

R9

Capacitatea MoCA de promulgare şi implementare a Legii Asistenţei Sociale şi a reglementărilor cu privire la strandardele de viaţă pentru mediul rural şi respectiv este întărită; abilităţile oficialilor din administraţia publică locală în comunicarea şi implementarea politicilor sunt îmbunătăţite.

R10

Cadrul legal cu privire la a) formularea standardelor unitare de estimare şi calcul a beneficiilor de asistenţă socială, b) identificarea grupurilor ţintă care vor beneficia de măsuri din domeniul asistenţei sociale şi c) identificarea familiilor cu venituri mici este consolidată.

R11

Eforturile MoCA în îmbunătăţirea îngrijirii persoanelor sărace din mediul rural şi a persoanelor cu dizabilităţi sunt întărite, şi informarea publică şi transparenţa politicilor de asistenţă socială sunt reflectate şi la nivelul provinciilor.

 

Beneficiarii finali ai proiectului:

Beneficiarii finali potenţiali ai proiectului sunt toţi cetăţenii Chinei, dar mai ales cei aparţinând următoarelor categorii:

 • Angajaţii din sectorul privat

 • Antreprenorii

 • Liber profesionişti

 • Angajaţii cu contract de muncă partial

 • Persoanele migrante angajate în China

 • Pensionarii din sectorul privat

 • Fermierii

 • Angajaţii din sectorul public

 • Pensionarii din sectorul public

 • Şomerii şi persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

 • Familiile şi rudele angajaţilor

 • Femeile

 • Persoanele vârstnice

 • Copiii

 • Persoanele cu dizabilităţi

 • Persoanele afectate de accidente şi afecţiuni ocupaţionale

 • Întrepinderile

 • Angajaţii cu vârsta cuprinsă între 16-18 ani

 • Pacienţii

Activităţile aferente Componentei 3 vor fi realizate în strânsă colaborare cu cele aferente Componentelor 1 şi 2.

 

 1. Faza de identificare

 

Macro Activitatea N 3.1

Analiza contextului din China, în ceea ce priveşte asistenţa socială

Analiza contextuală îşi propune să înţeleagă cadrul legal şi modul în care domeniul asistenţei sociale funcţionează în prezent în China, în vederea colectării de informaţie relevantă pentru îmbunătăţirea/reformarea acestui sistem şi cadru legal.

Toate activităţile în acest sens vor fi desfăşurate de catre Expertul Rezident în China aferent Componentei 3 (Component 3 EU Resident Expert in China), cu sprijinul Experţilor chinezi şi în colaborare cu factorii de decizie din MoCA; colaborarea continuă şi primirea rapidă de feedback de la partenerii chinezi este fundamentală în acest proiect.

Activităţile vor consta astfel în :

 • Analiză şi cercetare de birou (study and desk analysis): bazată pe documentaţia cu privire la cadru legal şi politicile în domeniul asistenţei sociale din China, documentele fiind puse la dispoziţia experţilor de către MoCA sau expertul chinez desemnat pentru Componenta 3;
 • Chestionar transmis spre completare de către angajaţii MoCA
 • Interviuri tehnice cu angajaţii MoCA sau alţi stakeholderi;
 • Reuniuni tehnice cu expertul chinez aferent Componentei 3;
 • Reuniuni tehnice bilaterale cu alţi factori interesaţi din China.

Toate instrumentele operaţionale destinate acestei analize (ex. chestionare, planuri de interviu etc) vor fi pregătite de către experţii pe termen scurt din Statele partenere în Consorţiu, în strânsă colaborare cu Expertul rezident în China afferent Componentei 3 (Component 3 EU Resident Expert in China) şi expertul chinez, sub îndrumarea coordonatorului de componentă.

Expertul rezident în China afferent Componentei 3 (Component 3 EU Resident Expert in China) va colecta rezultatele analizei într-un raport de evaluare, care va include următoarele:

 • O descriere general a situaţiei curente;
 • Cele mai relevante date statistice;
 • O privire de ansamblu asupra activităţilor în desfăşurare şi a planurilor de îmbunătăţire a contextului national în domeniu;
 • O listă a problemelor identificate.

 

Macro Activitatea N 3.2

Identificarea şi revizuirea experienţelor / bunelor practici relevante ale statelor member UE

In paralel cu analiza contextului din China (Macro Activitatea 3.1), experţii selectaţi din Statele Membre din Consorţiu vor realiza o cercetare cuprinzătoare şi vor pregăti un raport de ţară cuprinzând o descriere a sistemului lor national de asistenţă socială şi un raport additional cuprinzând bunele practice în domeniu. Fiecare raport referitor la bunele practice va oferi soluţii, scheme, cadru legislativ propus de către statul respectiv care să ofere răspunsuri la problemele partenerilor chinezi, identificate prin analiza din cadrul activităţii 3.1. Mai mult, un studio benchmark a bunelor practici din statele partener în consorţiu va fi realizat de către coordonatorul de componentă– în colaborare cu experţii din statele partenere în Consorţiu.

Toate instrumentele operaţionale şi standardele vor fi elaborate de către experţii pe termen scurt selectaţi din statele membre în Consorţiu, în colaborare cu Expertul rezident în China aferent Componentei 3, cu expertul chinez şi sub îndrumarea coordonatorului de componentă.

 

Macro Activitatea N 3.3

Workshop cu factorii interesaţi

Faza de identificare se va finaliza cu un workshop în China cu scopul de a disemina rezultatele analizelor efectuate anterior şi a bunelor practice identificate în statele partenere în consorţiu.

Workshop-ul va implica personalul MoCA şi conducerea acestuia, expertul rezident în China, expertul chinez şi alţi factori interesaţi.

Se va putea desfăşura şi un workshop international care va implica coordonatorul de component şi experţii pe termen scurt din statele partenere în proiect. 

 

B. Faza de analiză

Macro Activitatea N 3.4

Analiza specifică a experienţei şi bunelor practici din statele partenere în proiect

Se va înfiinţa un grup de lucru (din expertul rezident în China, expertul chinez, angajaţii MoCA şi alţi parteneri chinezi) pentru a evalua fezabilitatea modelelor /practicilor europene identificate în activitatea anterioară şi posibilitatea de adaptare la contextual chinez. Activitatea va fi desfăşurată în colaborare cu experţii pe termen scurt din statele partenere în proiect.

 

Macro Activitatea N3.5

Formare/Realizarea de studii în alte state membre UE

Formare/Realizarea de studii în alte state membre UE, organizate pentru 6 manageri ai MoCA pe tema bunelor practici din alte state europene de interes pentru China şi care nu fac parte din Consorţiu.

O formare de 5 zile va fi realizată în două asemenea state selectate.

Ţările europene gazdă vor coordona şi organiza această activitate, în cooperare cu coordonatorul de component şi expertul rezident în China.

 

Macro Activitatea N 3.6

Workshop cu factorii interesaţi

Un al doilea workshop va fi organizat în China în vederea dezbaterii primului draft de propuneri de bune practice europene/ propuneri de reformă a sistemului de asistenţă socială al Chinei.

Workshop-ul va implica personalul MoCA şi conducerea acestuia, expertul rezident în China, expertul chinez şi alţi factori interesaţi.

Se va putea desfăşura şi un workshop international care va implica coordonatorul de component şi experţii pe termen scurt din statele partenere în proiect. 

MoCA se va ocupa de aspectele logistice.

 

Macro Activitatea N 3.7

Elaborarea propunerii de reformă

Propunerea finală de reformă va fi elaborate de către expertul rezident în China, în colaborare cu expertul chinez şi cu toţi experţii statelor partenere în proiect, coordonaţi de Coordonatorul componentei 3.

 

C. Faza de follow-up

Macro Activitatea N 3.8

Follow-up şi asistenţă tehnică

Consortiul va oferi partenerilor chinezi asistenţă tehnică, sub indrumarea Coordonatorului componentei 3.

Misiuni pe termen scurt de experţi din statele partenere în Consorţiu vor fi organizate pentru a oferi asistenţă tehnică şi dezvolta instrumente practice în acest sens.

Mai multe detalii referitoare la această activitate vor fi furnizate după finalizarea activităţilor din fazele anterioare.

 

Macro Activitatea N 3.9

Analiza nevoilor de formare şi definirea formării

Instrumentele operaţionale specifice (chestionare de evaluare a cunoştinţelor etc), vor fi definite şi dezvoltate de către coordonatorul Componentei 3, pe baza contribuţiei experţilor pe termen scurt din statele partenere în proiect şi în colaborare cu expertul rezident în China şi experţii chinezi.

 

Macro Activitatea N 3.10

Organizarea şi desfăşurarea sesiunilor de formare

Materialele şi instrumentele aferente formării vor fi realizate de către experţilor pe termen scurt din statele partenere în proiect (în special din statele unde se va desfăşura formarea) sub indrumarea Coordonatorului componentei 3, în colaborare cu expertul rezident în China şi experţii chinezi.

 

Macro Activitatea N 3.11

Potenţiale studii pilot

Dacă MoCA va solicita acest lucru, se vor realiza aprox. 3 studii pilot pe diferite sub-teme selectate de către MoCA din domeniul asistenţei sociale.

Zonele de pilotare vor fi identificate încă de la începutul proiectului.

Aceste activităţi vor fi implementate sub indrumarea Coordonatorului componentei 3 de către expertul rezident în China în colaborare cu experţii pe termen scurt din statele partenere în proiect.

 

Macro Activitatea N 3.12

Evaluarea fazei de follow-up şi lecţii învăţate

Va fi realizată de către expertul rezident în China în colaborare cu expertul rezident în China şi sub indrumarea Coordonatorului componentei 3.

 
Structura organizaţională:

 

Structura organizaţională a Consorţiului e împărţită pe 3 mari nivele: Decizie, Coordonare, Execuţie.

 

Coordonatorul Componentei 3

În coordonarea activităţilor poiectului, liderul este ajutat de 3 coordonatori (unul pentru fiecare Componentă)

Pentru Componenta 3, coordonatorul este Ministerul Muncii şi Politicilor Sociale din Polonia. Acesta este responsabil de coordonarea activităţilor din cadrul Componentei şi de colaborarea permanent cu expertul rezident în China afferent componentei 3 şi cu experţii pe termen scurt selectaţi din statele partenere în proiect.

 

Experţii pe termen scurt

Statele partenere în Consorţiu îşi vor implica experţii selectaţi, în unele sau toate activităţile din component 3

 

Biroul din China

Pe întreaga durată a proiectului, Consorţiul va avea un birou în China, format din 3 experţi rezidenţi (C1, C2, C3 EU resident expert in China) (unul pentru fiecare componentă), selectaţi din rândul angajaţilor din sectorul public din statele partenere în proiect.

Aceştia sunt responsabili de activităţile zilnice de implementare a proiectului în China, pe baza unor planuri de lucru agreate anterior de către Consorţiu. De asemenea, vor fi responsabili de soluţionarea oricărei situaţii problematice intervenite în cadrul biroului din China şi vor raporta coordonatorului de component aferent.

Dintre aceştia va fi ales un lider care va raporta direct liderului de proiect şi căruia i se vor subordona ceilalţi 2 experţi rezidenţi în China. Liderul va fi responsabil de elaborarea termenilor de referinţă pentru misiunile pe termen scurt, în colaborare cu ceilalţi 2 experţi rezidenţi în China şi cu coordonatorii de componente.

Experţii rezidenţi în China vor lucre îndeaproape cu angajaţii instituţiilor interesate din China.

În cadrul acestui birou, vor activa şi experţi chinezi (C1, C2, C3 chinese experts).

Biroul va avea un Manager (office manager) care se va ocupa de sarcinile administrative şi logistice. Acesta va fi responsabil de: organizarea biroului, inclusiv angajarea personalului administrativ local (traducători etc), asigurarea bunei funcţionări a biroului, gestionarea bugetului biroului, supravegherea logisticii organizării evenimentelor din proiect în China, raportările financiare, achiziţionarea materialelor necesare biroului şi asigurarea logisticii pentru misiunile de experţi pe termen scurt.