Politici familiale, incluziune şi asistenţă socială
Joi May 23, 2019
|

 

 

INFORMARE

Noile modele de cerere si anchetă socială pentru acordarea ajutorului social, a alocației pentru susținerea familiei și a ajutorului pentru încălzirea locuinței

 

În Monitorul Oficial al României, Partea I nr.665 din 11 august 2017 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr.559/2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.920/2011.

Prin actul normativ s-a modificat formularul de CERERE pentru solicitarea acestor drepturi și s-a introdus un formular de cerere simplificat în cazul solicitării ajutorului social (VMG) sau a alocației pentru susținerea familiei (ASF) ori a ajutorului pentru încălzire (AÎ), ulterior aprobării unuia din drepturile menționate.

Astfel, în cazul în care un beneficiar de ajutor social solicită alocația pentru susținerea familiei ori ajutorul pentru încălzire, ulterior aprobării ajutorului social, se va utiliza formularul de CERERE simplificată prevăzut în anexa 2 la H.G. nr.559/2017 (Anexa nr.1a la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001).

De asemenea, se va completa numai Anexa 2 prevăzută de H.G. nr.559/2017 (Anexa nr.1a la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001) și în situația în care dreptul la unul dintre beneficiile de asistență socială ( VMG, ASF, AÎ) a fost acordat pe baza vechiului formular de cerere și declarație pe propria răspunde iar după data intrării în vigoare a H.G. nr.559/2017 se solicită unul dintre celelalte drepturi.

NOTA: În situația în care VMG/ASF/AÎ a fost solicitat, până la publicarea HG nr.559/2017, pe baza vechiului formular de cerere și declarație pe propria răspundere, dreptul se acordă pe baza acestuia. Nu este necesară refacerea cererii.

De asemenea, a fost modificat și modelul de ANCHETĂ SOCIALĂ.

Pentru acordarea ajutoarelor de urgență de la bugetul de stat a fost introdus un formular de CERERE DE ACORDARE A UNUI AJUTOR DE URGENȚĂ prevăzut la Anexa 8  la H.G. nr.559/2017 (Anexa nr. 16 la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001).

Pentru simplificare a fost introdus un singur tip de ANCHETĂ SOCIALĂ prevăzută la Anexa 9 la H.G. nr.559/2017 (Anexa nr. 16a la normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.416/2001).

Totodată, au fost introduse unele criterii pentru acordarea ajutoarelor de urgență, cum ar fi:

·    gradul de distrugere a locuinței și a bunurilor deținute de familie sau de persoana singură;

·    tipul locuinței;

·    bolile și afecțiunile medicale și gravitatea acestora;

·    perioada de tratament medical și de recuperare medicală;

·   asigurarea obligatorie a locuinței potrivit prevederilor Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată și cuantumul despăgubirii;

·   nivelul de decontare al serviciilor medicale, al medicamentelor, al ortezelor, protezelor, dispozitivelor medicale etc. de către casele de asigurări sociale de sănătate sau de terți;

·    calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

·    calitatea de asigurat în sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale;

·    tipul familiei și numărul membrilor din familie;

·     veniturile nete lunare pe membru de familie sau ale persoanei singure;

·    nivelul de îndatorare al persoanei sau familiei ce poate determina situații de risc de excluziune socială;

·    posibilitatea de susținere din veniturile proprii, fără afectarea nevoilor de trai minimale definite de Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare, a cheltuielilor suplimentare generate de situația de necesitate sau deosebită;

·     complementaritatea unor forme de sprijin din surse publice sau private.

De asemenea, pentru susținerea acordării ajutorului de urgență, solicitanții trebuie să prezinte acte doveditoare:

·    documente eliberate de autoritățile competente pentru constatarea calamităților naturale, incendiilor, accidentelor;

·   polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale și sau/înscrisul de constatare și evaluare a prejudiciilor, precum și de stabilire a cuantumului despăgubirii în cazul producerii riscului asigurat potrivit prevederilor Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor, republicată;

·    adeverință și/sau scrisoare medicală eliberată de medicul de familie sau de medicul specialist, precum și alte documente medicale justificative eliberate de autoritățile competente în domeniu care să ateste situația de dificultate invocată în cerere;

·    pentru achiziția de echipamente, dispozitive medicale, proteze, orteze sau alte materiale sanitare, dovada eliberată de autoritățile competente privind costul total al acestora, precum și cheltuielile suportate de acestea;

·    alte documente, la solicitarea reprezentantului/reprezentanților agenției teritoriale care efectuează ancheta socială, în funcție de situația constatată.

Pentru fluidizarea procesului de acordare a ajutoarelor de urgență, au fost stabilite termene, astfel:

·    maximum 10 zile lucrătoare pentru efectuarea anchetelor sociale, de la data înregistrării cererii;

·    maximum 5 zile lucrătoare pentru avizarea anchetei sociale de către primarul localității de domiciliu/reședință, de  la data transmiterii acesteia de către agenţia teritorială ;

·    maximum 3 zile lucrătoare pentru avizarea anchetei sociale de către prefectul județului unde are domiciliul/reşedinţa solicitantul ajutorului de urgenţă, de la data transmiterii acesteia de către agenţia teritorială.