Mobilitatea forţei de muncă
Marți May 21, 2019
|

 

Potrivit legislației în vigoare, prin străin se înțelege persoana care nu are cetăţenia română, cetăţenia unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European ori cetăţenia Confederaţiei Elveţiene.

În funcție de tipul activităţii pe care urmează să o desfăşoare în Româniași în limitele stabilite anual, pot fi încadrați în muncă, pe teritoriul României, următoarele categorii de lucrători:

· lucrător permanent - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;

· lucrător stagiar - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale;

· lucrător sezonier –străinul care îşi menţine reşedinţa principală într-un stat terţ, dar locuieşte legal şi temporar pe teritoriul României, fiind încadrat în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată determinată, încheiat cu un angajator în baza avizului de angajare, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor;

· lucrător transfrontalier - străinul, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv, încadrat în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată;

· lucrător înalt calificat - străinul încadrat în muncă pe teritoriul României pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an;

· lucrător detaşat – străinul calificat, detaşat temporar de la întreprinderea stabilită într-o ţară terţă, la care este şi rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparţine acelei întreprinderi sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea ori cu care întreprinderea a încheiat un contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României;

· personal cu calificare specială - profesorii universitari, cercetătorii şi personalul ştiinţific care desfăşoară în România o activitate academică sau o activitate de cercetare în cadrul instituţiilor de învăţământ superior acreditate/autorizate să funcţioneze provizoriu, instituţiilor de educaţie şi cercetare, autorităţilor şi instituţiilor din sistemul administraţiei publice centrale.

 

Procedura angajării străinilor de către angajatori, persoane fizice sau juridice din România, necesită parcurgerea următoarelor etape:

i. obţinerea avizului de angajare/de detașare;

ii. obţinerea unei vize de lungă şedere;

iii. obţinerea dreptului de şedere;

iv. eliberarea unui permis de şedere în scop de muncă / în scop de detaşare.

i. Obținerea avizului de angajare

 

În România, angajarea cetățenilor străini se realizează în baza avizului de angajare, solicitat de angajator și eliberat de Inspectoratul General pentru Imigrări, prin formațiunile sale teritoriale.

 

Nu este necesară obţinerea avizului de angajare pentru încadrarea în muncă pe teritoriul României a străinilor aparținând următoarelor categorii:

a) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state;

b) străinii care urmează să desfăşoare activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor acorduri bilaterale sau ca titulari ai unui drept de şedere temporară pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică, şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii care sunt numiţi la conducerea unei filiale, reprezentanţe sau sucursale de pe teritoriul României a unei companii care are sediul în străinătate, în conformitate cu actele prevăzute de legislaţia română care fac dovada în acest sens;

e) străinii titulari ai dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României;

f) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru reîntregirea familiei în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român;

g) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii;

h) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară acordat potrivit prevederilor art. 130 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

i) străinii, posesori ai unui permis de şedere temporară valabil, acordat în scopul reîntregirii familiei, care au beneficiat anterior de un drept de şedere pe teritoriul României în calitate de membri de familie ai unui cetăţean român şi care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 64 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

j) străinii care au dobândit o formă de protecţie în România;

k) solicitanţii de azil de la data la care au dreptul de a primi acces la piaţa forţei de muncă potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare, dacă se mai află în procedura de determinare a unei forme de protecţie;

l) străinii toleraţi, pe perioada cât li s-a acordat tolerarea rămânerii pe teritoriul României;

m) străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pentru încadrarea în muncă la un alt angajator, cu contract individual de muncă cu timp parţial.

 

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară pentru studii pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României fără aviz de angajare numai cu contract individual de muncă cu timp parţial cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

Străinii titulari ai dreptului de şedere temporară în scop de muncă, încadraţi în muncă pe teritoriul României cu contract individual de muncă cu normă întreagă, pot fi încadraţi în muncă pe teritoriul României la un alt angajator, fără aviz de angajare, numai cu contract individual de muncă cu timp parţial, cu durata muncii de maximum 4 ore pe zi.

 

Condiții de eliberare a avizului de angajare:

Pentru ca unui angajator să i se elibereze documentul care atestă dreptul său de a încadra un străin pe o anumită funcție, respectiv avizul de angajare, trebuie îndeplinite condiţii generale şi condiţii speciale în funcţie de tipul de lucrător, expres prevăzute de lege.

Condiţiile generale pe care trebuie să le îndeplinească un angajator pentru eliberarea avizului de angajare sunt următoarele:

a) angajatorul persoană juridică, persoană fizică autorizată sau întreprindere individuală desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu funcţia pentru care solicită încadrarea în muncă a străinului;

b) angajatorul are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

c) angajatorul nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul penal;

d) angajatorul nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanța Guvernului. nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu modificările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;

e) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă nu a fost epuizat;

f) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) şi h), art. 11 şi art. 27 alin. (2) lit. c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Avizul de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare, în situaţia în care se menţin condiţiile de angajare pe locul de muncă respectiv.

Pentru obținerea avizului de angajare pentru lucrătorii permanenți, angajatorul trebuie îndeplinească următoarele condiții speciale:

· să demonstreze că a depus diligenţe pentru ocuparea locului de muncă vacant de către un cetăţean român, de către un cetăţean al unui alt stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, de către un cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau de către un străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României. Acest lucru se atestă prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

a) organigrama angajatorului cu precizarea funcţiilor ocupate şi vacante;

b) adeverinţa cu privire la forţa de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, eliberată cu cel mult 60 de zile anterior depunerii cererii pentru avizul de angajare de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional angajatorul;

c) dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru ocuparea locului de muncă vacant. În situaţia în care există forţă de muncă disponibilă pentru locul de muncă vacant, angajatorul trebuie să facă dovada publicării a cel puţin 3 anunţuri consecutive pentru ocuparea locului de muncă vacant;

d) copia procesului-verbal întocmit de angajator cu privire la selecţia realizată pentru ocuparea locului de muncă vacant, ca urmare a publicării anunţului/anunţurilor prevăzut(e) la lit. c).

· angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată. Dovada îndeplinirii acestei condiții se face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare.

· străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii acestei condiţiei speciale se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

a) curriculum vitae al străinului;

b) documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;

c) cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

La curriculum vitae al străinului se ataşează, atunci când este cazul, unul dintre următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România;

b) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

c) copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul.

Pentru angajarea sportivilor profesioniști pe locuri de muncă specifice, avizul de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează fără îndeplinirea condiţiilor speciale de a face demersurile necesare pentru angajarea unui cetățean român sau al statelor membre UE/SEE sau de rezidenţi permanenţi pe teritoriul Romaniei etc., dacă străinul respectiv are competența profesională necesară ocupării postului, iar angajatorul în cauză este o persoană juridică al cărei obiect principal de activitate îl constituie desfăşurarea de activităţi sportive.

Pentru ocuparea locului vacant de administrator societate, funcție reglementată de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, și dacă, la angajatorul respectiv nu mai este alt străin angajat pe o astfel de funcţie, avizul de angajare pentru lucrători permanenţi se eliberează fără îndeplinirea condiţiei de a face demersurile necesare pentru angajarea unui cetățean român, ai statelor membre UE/SEE sau de rezidenţi permanenţi pe teritoriul Romaniei etc.

 

Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători stagiari

Avizul de angajare pentru lucrători stagiari se eliberează exclusiv angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui străin pentru efectuarea unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale. Durata stagiului nu poate fi prelungită.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători stagiari sunt următoarele:

· angajatorul a depus diligenţe pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului a unui cetăţean român, a unui cetăţean al altui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European, a unui cetăţean al Confederaţiei Elveţiene sau a unui străin titular al dreptului de şedere pe termen lung pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii acestei condiţiei speciale se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

a) dovada publicării într-un cotidian de largă circulaţie din România a cel puţin unui anunţ pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului;

b) copia procesului-verbal întocmit de angajator cu privire la selecţia realizată pentru încadrarea în muncă în vederea efectuării stagiului.

 

  • angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pentru efectuarea

unui stagiu cu durată determinată în scopul obţinerii unei calificări profesionale sau îmbunătăţirii pregătirii profesionale, precum şi al îmbunătăţirii cunoştinţelor lingvistice şi culturale. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

a) copia ofertei ferme de angajare;

b) copia contractului de stagiu încheiat sau care urmează să se încheie odată cu încheierea contractului individual de muncă.

· străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze în muncă îndeplineşte condiţiile de studii sau calificare profesională pentru efectuarea stagiului şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii acestor condiţiilor speciale se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

a) curriculum vitae al străinului;

b) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

c) copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare efectuării stagiului, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul.

 

Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători sezonieri

Avizul de angajare pentru lucrători sezonieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă a unui străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor. În cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menţionează durata preconizată a contractului individual de muncă.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători sezonieri sunt următoarele:

a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată determinată, pentru a presta o activitate care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor;

b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea acelui loc de muncă.

Lista sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor se stabileşte, prin raportare la Clasificarea activităţilor din economia naţională, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Afacerilor Interne.

În vederea eliberării avizului de angajare pentru încadrarea în muncă a unui străin ca lucrător sezonier la angajatorul la care a desfăşurat aceeaşi activitate cel puţin o dată în ultimii 5 ani, nu este necesară depunerea documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor speciale menționate, dacă străinul a respectat obligaţia de a părăsi teritoriul României la încetarea contractului individual de muncă anterior.

În cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, fără plată, cazarea lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită de declaraţia autentificată a angajatorului privind asigurarea condiţiilor de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat pentru străinul în cauză pentru toată durata şederii preconizate, la care se anexează documentul care atestă că angajatorul este titularul dreptului de proprietate sau de folosinţă a locuinţei din România unde urmează a fi asigurată cazarea.

În cazul în care angajatorul intenţionează să asigure, contra cost, condiţii de cazare de natură să asigure un nivel de trai adecvat lucrătorului sezonier, cererea pentru eliberarea avizului de angajare trebuie să fie însoţită de un contract de închiriere care să facă dovada că străinul în cauză dobândeşte dreptul de folosinţă a unei locuinţe pe teritoriul României pentru toată durata şederii preconizate, în schimbul plăţii unei chirii, al cărei cuantum nu este excesiv în raport cu salariul net prevăzut în oferta fermă de angajare şi cu calitatea cazării, şi care nu este reţinută automat din salariu.

Atunci când se constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute mai sus, în cuprinsul avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se menţionează că angajatorul asigură cazarea străinului în cauză.

 

Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători transfrontalieri

Avizul de angajare pentru lucrători transfrontalieri se eliberează angajatorului în vederea încadrării în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată, a unui străin, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători transfrontalieri sunt următoarele:

a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă într-o localitate de frontieră de pe teritoriul României, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau determinată, un străin, cetăţean al unui stat ce are frontieră comună cu România şi care locuieşte în zona de frontieră a statului respectiv. Dovada îndeplinirii acestei condiţii speciale se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

- copia ofertei ferme de angajare;

- copia documentului de identitate, valabil, al străinului.

b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare în România pentru ocuparea acelui loc de muncă şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiilor speciale menționate se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

- curriculum vitae al străinului;

- documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;

- cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

La curriculum vitae al străinului se ataşează, atunci când este cazul, unul dintre următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România;

b) copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

c) copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul.

 

Încadrarea în muncă a străinilor ca lucrători înalt calificaţi

Avizul de angajare pentru lucrători înalt calificaţi se eliberează exclusiv angajatorului persoană juridică în vederea încadrării în muncă a unui străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată se prelungeşte în condiţiile prevăzute de Codul muncii, fără obţinerea unui nou aviz de angajare.

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de angajare pentru lucrători înalt calificaţi sunt următoarele:

a) angajatorul intenţionează să încadreze în muncă un străin pe un loc de muncă înalt calificat, cu contract individual de muncă cu normă întreagă pe durată nedeterminată sau pe durată determinată de cel puţin un an, şi să îi plătească un salariu de cel puţin 4 ori câştigul salarial mediu brut. Dovada îndeplinirii acestei condiţii speciale se face prin prezentarea de către angajator a copiei ofertei ferme de angajare;

b) străinul pe care angajatorul intenţionează să îl încadreze pe locul de muncă vacant îndeplineşte condiţiile de pregătire profesională, experienţă în activitate sau autorizare prevăzute de legislaţia în vigoare pentru ocuparea locului de muncă înalt calificat şi nu are antecedente penale incompatibile cu activitatea pe care urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiilor speciale menționate se face prin prezentarea de către angajator a următoarelor documente:

- curriculum vitae al străinului;

- documentul de autorizare prevăzut de lege, atunci când este cazul;

- cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine sau reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

La curriculum vitae al străinului se ataşează unul dintre următoarele documente:

a) atestatul de recunoaştere a studiilor, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii/certificatul de calificare eliberată/eliberat de unităţi/instituţii de învăţământ acreditate în România, care fac dovada calificării din învăţământul postliceal sau superior, atât în cazul profesiilor reglementate, cât şi în cazul profesiilor nereglementate;

b) documentele care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene, ca urmare a unei experienţe profesionale cu un nivel de cunoştinţe comparabil cu calificările din învăţământul postliceal sau superior, a calificării profesionale superioare necesare ocupării locului de muncă vacant, numai în cazul profesiilor reglementate.

 

 

Legislația din România prevede situațiispeciale în care se poate elibera avizul de angajare pentru cetățenii străini, fără îndeplinirea condițiilor generale și/sau speciale.

 

i. Obținerea avizului de detașare

Străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot desfăşura activităţi în calitate de lucrători detaşaţi sau lucrători ICT (persoane transferate în cadrul aceleiaşi companii, respectiv străinii care locuiesc într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care fac obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii) în baza avizului de detaşare obţinut de beneficiarii prestării de servicii.

De asemenea, pot desfăşura activităţi în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători detaşaţi, fără obţinerea în prealabil de către beneficiarul prestării de servicii a avizului de detaşare, străinii din următoarele categorii:

a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;

b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor tratate încheiate de România cu alte state ori ca titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state.

Prin excepţie, străinii, titulari ai unui permis ICT eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, pot desfăşura activităţi în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători ICT de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România a cererii de eliberare a avizului de detaşare, până la soluţionarea acesteia.

Menționăm că avizul de detaşare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea beneficiarului prestării de servicii dacă sunt îndeplinite condiţiile generale şi condiţiile speciale prevăzute de O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, în funcţie de tipul avizului de detaşare solicitat.

 

ii. Eliberarea vizei de lungă ședere

Viza română poate fi acordată străinilor, la cerere, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare. Cererea de viză se depune la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din străinătate, în a căror circumscripţie solicitantul îşi are domiciliul ori reşedinţa, iar în cazuri deosebite, urgente, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul pe al cărui teritoriu solicitantul se află legal.

Potrivit legislației, viza reprezintă autorizaţia, materializată prin aplicarea unui colant pe un document de trecere a frontierei de stat valabil sau, după caz, pe fila separată pentru aplicarea vizei, care conferă titularului dreptul să solicite tranzitul aeroportuar, tranzitul ori şederea temporară pentru o perioadă determinată cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată.

Viza de lungă ședere în scop de muncă/desfășurare de activități profesionale[1]/pentru detașare se acordă străinilor, la cerere, pe o perioadă de 90 de zile, cu una sau mai multe călătorii și se eliberează în baza avizului de angajare obținut de angajatorul din România pentru respectivul cetățean străin.

Prin excepție, în cazul străinilor care prezintă un aviz de angajare pentru lucrători sezonieri, viza de lungă şedere pentru angajare în muncă se acordă pe o perioadă egală cu durata preconizată a contractului plus 5 zile, fără a depăşi 90 de zile.

Viza acordată în scop de muncă se va elibera şi sportivilor care urmează să evolueze în cadrul unor cluburi sau echipe din România, în baza unui contract individual de muncă în condiţiile legii;

 

Prin viza de lungă ședere, străinilor li se acordă dreptul de ședere temporară și posibilitatea de a solicita prelungirea acestuia și obținerea unui permis de ședere.

Străinilor care au intrat în România în baza unei vize de lungă şedere, precum şi celor care sunt exceptaţi de la obligativitatea obţinerii vizei de lungă şedere li se poate prelungi dreptul de şedere temporară de către Oficiul Român pentru Imigrări sau de formaţiunile sale teritoriale, în condiţiile prevăzute în prezenta secţiune.

 

iii. Dreptul de ședere temporară

Dreptul de ședere temporară, respectiv prelungirea dreptului de ședere temporară se acordă străinului în scop de muncă sau pentru activități profesionale, pe perioadă determinată, cu obligația îndeplinirii unor condiții expres prevăzute de lege.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungește în situația în care străinul respectiv prezintă un contract individual de muncă cu normă întreagă, înregistrat în registrul general de evidenţă a salariaţilor, din care rezultă că salariul este cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut. În cazul lucrătorilor înalt calificaţi, salariul trebuie să fie la nivelul de cel puţin 4 ori câştigul salarial mediu brut.

Dreptul de şedere temporară în scop de muncă se prelungeşte pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă, dar nu mai mult de un an.

Străinilor, lucrători înalt calificaţi, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de muncă în condiţiile pentru o perioadă egală cu perioada de valabilitate a contractului de muncă plus 3 luni, dar nu mai mult de 2 ani.

Prelungirea ulterioară a dreptului de şedere temporară în scop de muncă se acordă fără îndeplinirea condiţiilor privitoare la câștigul salarial menționat mai sus pentru întreaga perioadă în care străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.

Dacă raportul de muncă al străinului încetează înainte de expirarea perioadei pentru care a fost eliberat permisul unic sau Cartea albastră a UE, acestea rămân valabile până la expirarea perioadei pentru care au fost eliberate, dar nu mai mult decât perioada în care străinul beneficiază de indemnizaţie de şomaj potrivit prevederilor Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, sau nu mai mult de 60 de zile de la data înregistrării încetării raportului de muncă dacă străinul nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj.

 

iv. Eliberarea permiselor de şedere

Străinului căruia i s-a acordat sau, după caz, i s-a prelungit dreptul de şedere în România i se eliberează un permis de şedere de către Inspectoratul General pentru Imigrări, după cum urmează:

a) permis de şedere temporară - străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară acordat prin viza de lungă şedere, cu excepţia dreptului de şedere temporară în scop de muncă sau de detaşare, ori, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;

b) permisul unic – străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de muncă sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;

c) Cartea albastră a UE – străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de muncă în calitate de lucrător înalt calificat sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;

d) permisul de şedere în scop de detaşare – străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de detaşare sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;

d^1) permis ICT, străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT sau, după caz, i s-a acordat acest drept fără obligativitatea obţinerii unei vize;

d^2) permis "mobile ICT", străinului căruia i s-a prelungit dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung;

e) Permisul de şedere pe termen lung – străinului căruia i s-a acordat dreptul de şedere pe termen lung.

În permisele de şedere eliberate străinilor care au drept de muncă în România se înscrie menţiunea "Drept de muncă".

În permisul unic eliberat străinilor încadraţi în muncă în baza avizului de angajare pentru lucrători sezonieri se înscrie, suplimentar faţă de menţiunea "Drept de muncă", menţiunea "Sezonier". Documentul este însoţit de o informare scrisă, redactată în cel puţin o limbă de circulaţie internaţională, în cuprinsul căreia sunt prezentate informaţii despre drepturile şi obligaţiile care revin străinului titular al dreptului de şedere temporară în scop de muncă, inclusiv procedurile referitoare la reclamaţii.

În permisul eliberat străinilor detaşaţi în România în calitate de lucrători ICT se înscrie, suplimentar faţă de menţiunea "Drept de muncă", menţiunea "ICT" sau "mobile ICT", după caz.

Prevederile referitoare la permisul de şedere temporară se aplică în mod corespunzător şi permisului unic, Cărţii albastre a UE, permisului de şedere în scop de detaşare, permisului ICT şi permisului "mobile ICT".

Permisul de şedere eliberat străinului face dovada identităţii, a adresei de reşedinţă sau de domiciliu pe teritoriul României şi atestă existenţa dreptului de şedere în România, precum şi durata şi scopul pentru care i-a fost acordat acest drept. Prin excepţie, permisul ICT nu face dovada adresei de reşedinţă pe teritoriul României în situaţia în care prima şedere a străinului se efectuează pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene.

Titularul permisului de şedere are obligaţia de a avea în permanenţă asupra sa documentul, de a nu-l înstrăina şi de a-l prezenta organelor autorităţilor competente ori de câte ori i se solicită aceasta.

 


[1] exercitarea pe teritoriul României de profesii liberale reglementate prin legi speciale