Mobilitatea forţei de muncă
Marți May 21, 2019
|

 

Potrivit legislației în vigoare, lucrătorul detaşat este străinul calificat, detaşat temporar de la întreprinderea stabilită într-o ţară terţă, la care este şi rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la un beneficiar al prestării de servicii care aparţine acelei întreprinderi sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea ori cu care întreprinderea a încheiat un contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României.

De asemenea, persoană transferată în cadrul aceleiaşi companii, denumită "lucrător ICT", este străinul care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare şi care face obiectul unui transfer în cadrul aceleiaşi companii.

Transferul în cadrul aceleiaşi companii este detaşarea temporară în scopul desfăşurării unei activităţi profesionale sau al formării, în calitate de cadru de conducere, specialist sau angajat stagiar, a unui străin care locuieşte într-o ţară terţă la data depunerii cererii pentru avizul de detaşare, de la întreprinderea stabilită într-o ţară terţă, la care străinul este şi rămâne angajat cu contract de muncă valabil, la una sau mai multe entităţi care aparţin acelei întreprinderi sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea, dintre care cel puţin una este stabilită pe teritoriul României.

Potrivit O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările și completările ulterioare, străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrători detaşaţi sau lucrători ICT în baza avizului de detaşare obţinut de beneficiarii prestării de servicii. Avizul de detaşare este documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detaşat pe o anumită funcţie.

 

Pot desfăşura activităţi în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători detaşaţi, fără obţinerea în prealabil de către beneficiarul prestării de servicii a avizului de detaşare, străinii din următoarele categorii:

a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;

b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor tratate încheiate de România cu alte state ori ca titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte organe ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state.

 

De asemenea, străinii, titulari ai unui permis ICT eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, pot desfăşura activităţi în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători ICT de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România a cererii de eliberare a avizului de detaşare, până la soluţionarea acesteia.

 

Avizul de detaşare se eliberează de către Inspectoratul General pentru Imigrări la cererea beneficiarului prestării de servicii dacă sunt îndeplinite condiţiile generale şi condiţiile speciale în funcţie de tipul avizului de detaşare solicitat.

Condiţiile generale pentru eliberarea avizului de detaşare sunt următoarele:

a) întreprinderea de la care se face detaşarea este stabilită într-o ţară terţă;

b) străinul îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională şi experienţă în activitate, potrivit legislaţiei în vigoare, şi nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României;

c) beneficiarul prestării de servicii are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii;

d) beneficiarul prestării de servicii desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu activitatea în muncă pentru care solicită detaşarea străinului;

e) beneficiarul prestării de servicii nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Codul penal;

f) beneficiarul prestării de servicii nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din Ordonanța Guvernului. nr. 25/2014, cu modificările și completările ulterioare, art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii sau potrivit art. 9 alin. (1) lit. a) din Hotărârea Guvernului nr. 500/2011, cu modificările ulterioare, în ultimii 3 ani anteriori depunerii cererii;

g) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă nu a fost epuizat;

h) străinul care urmează a fi detaşat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) şi h), art. 11 şi art. 27 alin. (2) lit. c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d) din respectiva ordonanţă de urgenţă.

 

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de detaşare pentru lucrători detaşaţi sunt următoarele:

a) beneficiarul prestării de servicii aparţine întreprinderii de la care se face detaşarea;

b) beneficiarul prestării de servicii aparţine aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea;

c) beneficiarul prestării de servicii a încheiat cu întreprinderea de la care se face detaşarea un contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României;

d) durata detaşării nu depăşeşte o perioadă de maximum un an la un interval de 5 ani imediat anteriori depunerii cererii.

 

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de detaşare pentru lucrători ICT sunt următoarele:

a) beneficiarul prestării de servicii aparţine întreprinderii de la care se face detaşarea sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea;

b) pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii se preconizează a se efectua exclusiv o şedere pe teritoriul României sau şederea totală preconizată a se efectua pe teritoriul României este cea mai lungă, în raport cu toate şederile care compun durata transferului în cadrul aceleiaşi companii;

c) transferul în cadrul aceleiaşi companii presupune detaşarea străinului în calitate de cadru de conducere ori specialist, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 ani, sau în calitate de angajat stagiar, pentru o perioadă care nu depăşeşte un an;

d) salariul, precum şi celelalte condiţii de muncă sau de încadrare în muncă prevăzute pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii sunt stabilite în acord cu dispoziţiile Codului muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil;

e) întreprinderea de la care se face detaşarea sau o altă întreprindere stabilită într-o ţară terţă aparţinând aceluiaşi grup de întreprinderi şi-a asumat obligaţia de a-l reprimi la muncă pe străinul în cauză la încheierea transferului în cadrul aceleiaşi companii;

f) străinul care urmează a fi detaşat a fost angajat în cadrul întreprinderii de la care se face detaşarea sau în cadrul unor întreprinderi care aparţin aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea, pe o perioadă de cel puţin 6 luni neîntrerupte imediat anterioare datei de la care se solicită eliberarea avizului de detaşare, în cazul cadrelor de conducere şi al specialiştilor, şi de cel puţin 3 luni neîntrerupte, în cazul angajaţilor stagiari.

 

Eliberarea avizului de detaşare în situaţii speciale

La cererea autorităţilor administraţiei publice centrale de specialitate, Inspectoratul General pentru Imigrări, cu avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, eliberează avizul de detaşare pentru lucrători detaşaţi, fără a fi necesară îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege, străinilor care au o implicare directă şi necesară în cadrul unor proiecte desfăşurate în România, dacă străinul detaşat are sau urmează să aibă o implicare directă şi necesară în cadrul unui proiect desfăşurat în România care contribuie la dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii economice a ţării şi determină un efect pozitiv de antrenare în economie.

În aplicarea celor de mai sus, Inspectoratul General pentru Imigrări solicită avizul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice.

Avizul de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, situaţie denumită mobilitate pe termen scurt, se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, în situația îndeplinirii unor condiţii expres prevăzute de lege.

Avizul de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, situaţie denumită mobilitate pe termen lung, se eliberează de Inspectoratul General pentru Imigrări, în situația îndeplinirii unor condiţii expres prevăzute de lege.

În scopul detașării, se acordă străinilor viza de lungă şedere pentru detaşare, care atestă şi dreptul de muncă al străinului pe teritoriul României.

 

Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de detaşare

Totodată, străinilor intraţi în România în scopul detaşării li se prelungeşte dreptul de şedere temporară dacă prezintă dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut. În cazul acestei categorii,dreptul de şedere se prelungeşte pentru o perioadă de până la un an într-un interval de 5 ani de la data depunerii cererii de prelungire a dreptului de şedere. Totodată, străinilor angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul pe teritoriul unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori pe teritoriul Confederaţiei Elveţiene, detaşaţi în România, li se prelungeşte dreptul de şedere temporară, fără a fi limitaţi la intervalul prevăzut mai sus, dacă prezintă anumite documente, printre care și dovada deţinerii mijloacelor de întreţinere cel puţin la nivelul câştigului salarial mediu brut.

 

Prelungirea dreptului de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT

Străinilor intraţi în România în scopul detaşării în calitate de lucrători ICT li se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de detaşare de la data depunerii cererii dacă îndeplinesc condițiile expres prevăzute de lege.

Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT se prelungeşte pentru toată durata transferului în cadrul aceleiaşi companii, dar nu mai mult de 3 ani pentru cadrele de conducere şi specialişti şi de un an pentru angajaţii stagiari de la data intrării pe teritoriul României în acest scop.

 

Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi

Străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României pentru a desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrător ICT, fără obligativitatea obţinerii unei vize, de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, a cererii de eliberare a avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă de până la 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile, situaţie denumită mobilitate pe termen scurt, sau a avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT din alte state membre ale Uniunii Europene care urmează a fi detaşaţi pe teritoriul României pentru o perioadă mai mare de 90 de zile, situaţie denumită mobilitate pe termen lung, până la soluţionarea acesteia.

Străinul, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, poate intra şi rămâne pe teritoriul României, fără obligativitatea obţinerii unei vize, pentru a desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi la beneficiarul prestării de servicii din România care a obţinut, în condiţiile legislaţiei speciale privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României, un aviz de detaşare în cadrul unei mobilităţi pe termen scurt sau pe termen lung.

Perioadele de şedere, cumulate, nu pot depăşi o perioadă de 90 de zile în orice perioadă de 180 de zile.

Străinului, titular al unui permis ICT valabil, eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, i se prelungeşte dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul mobilităţii pe termen lung dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege.

Dreptul de şedere temporară în scop de detaşare în calitate de lucrător ICT în cadrul unei mobilităţi pe termen lung se prelungeşte pentru toată durata detaşării pe teritoriul României, fără a depăşi o perioadă egală cu durata de şedere prevăzută a se efectua pe teritoriul primului stat membru sau valabilitatea permisului ICT eliberat de primul stat membru.

 

Obligaţiile de informare ale beneficiarului prestării de servicii

Beneficiarul prestării de servicii care a depus o cerere pentru eliberarea avizului de detaşare are obligaţia de a comunica de îndată Inspectoratului General pentru Imigrări orice modificare a situaţiei de fapt sau de drept care afectează îndeplinirea condiţiilor de eliberare a avizului solicitat.

Beneficiarul prestării de servicii la care s-a dispus detaşarea transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul o comunicare privind detaşarea salariaţilor străini, în cel mult 5 zile de la data începerii activităţii acestora pe teritoriul României. Orice modificare a elementelor prevăzute în comunicare se transmite inspectoratului teritorial de muncă în a cărui rază teritorială îşi are sediul, precum şi Inspectoratului General pentru Imigrări în termen de maximum 5 zile de la data producerii acesteia.

Comunicarea trebuie să cuprindă următoarele elemente:

a) datele de identificare ale beneficiarului prestării de servicii la care s-a făcut detaşarea: în cazul persoanei juridice - denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare, iar, în cazul persoanei fizice - numele şi prenumele, adresa completă, codul numeric personal sau un alt număr de identificare;

b) datele de identificare ale angajatorului străin care face detaşarea: denumirea, adresa completă, codul unic de înregistrare sau un alt număr de identificare a angajatorului, şi, după caz, numele/denumirea şi adresa completă ale reprezentantului legal în România;

c) numele şi prenumele străinului detaşat, data naşterii, cetăţenia, seria şi numărul documentului de călătorie, perioada detaşării, funcţia şi locul desfăşurării activităţii.