Mobilitatea forţei de muncă
Joi February 20, 2020
|

 

Străinii cu şedere legală pe teritoriul României pot desfăşura activităţi în muncă în calitate de lucrători detaşaţi sau lucrători ICT în baza avizului de detaşare obţinut de beneficiarii prestării de servicii.

Avizul de detaşare este documentul oficial eliberat de către Inspectoratul General pentru Imigrări, care atestă dreptul unui beneficiar al prestării de servicii de a primi la muncă pe teritoriul României un străin detaşat pe o anumită funcţie.

Acesta se eliberează la cererea beneficiarului prestării de servicii dacă sunt îndeplinite condiţiile generale şi condiţiile speciale în funcţie de tipul avizului de detaşare solicitat.

 

Condiţiile generale pentru eliberarea avizului de detaşare sunt următoarele:

a) întreprinderea de la care se face detaşarea este stabilită într-o ţară terţă. Dovada îndeplinirii condiţiei generale se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei documentului care atestă înmatricularea sau înregistrarea într-o ţară terţă a întreprinderii de la care se face detaşarea, însoţită de o traducere legalizată în condiţiile legii.

b) străinul îndeplineşte condiţiile speciale de pregătire profesională şi experienţă în activitate, potrivit legislaţiei în vigoare, şi nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiei generale se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a următoarelor documente:

1. curriculum vitae al străinului. La curriculum vitae se ataşează, după caz, unul dintre următoarele documente:

- atestatul de recunoaştere a studiilor necesare ocupării locului de muncă vacant, eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, în condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu, sau diploma de studii eliberată de instituţii de învăţământ acreditate în România;

- copiile documentelor care atestă pregătirea profesională obţinută în afara sistemului de învăţământ sau, după caz, care atestă experienţa profesională, traduse şi legalizate în condiţiile legii;

- copiile documentelor care atestă obţinerea în România sau în alt stat membru al Uniunii Europene a calificării profesionale necesare ocupării locului de muncă vacant, traduse şi legalizate în condiţiile legii, atunci când este cazul.

2. cazierul judiciar al străinului sau alt document cu aceeaşi valoare juridică, eliberat de autorităţile din ţara de origine ori reşedinţă, tradus şi legalizat în condiţiile legii.

c) beneficiarul prestării de servicii are achitate obligaţiile către bugetul de stat pe ultimul trimestru, anterior depunerii cererii. Dovada îndeplinirii condiţiei generale se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a certificatului de atestare fiscală emis de administraţia finanţelor publice în a cărei rază teritorială îşi are sediul social sau profesional ori, după caz, domiciliul beneficiarul prestării de servicii, privind achitarea obligaţiilor către bugetul de stat, la sfârşitul trimestrului încheiat anterior depunerii cererii.

d) beneficiarul prestării de servicii desfăşoară pe teritoriul României activităţi compatibile cu activitatea în muncă pentru care solicită detaşarea străinului. Dovada îndeplinirii condiţiei generale prse face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a certificatului de înmatriculare sau înregistrare în registrul comerţului şi a certificatului constatator din care să rezulte că în registrul comerţului nu au fost înregistrate menţiuni privind deschiderea procedurii falimentului, în copie şi în original.

e) beneficiarul prestării de servicii nu a fost condamnat definitiv pentru o infracţiune prevăzută de Codul muncii ori pentru o infracţiune contra persoanei săvârşită cu intenţie, prevăzută de Codul penal. Dovada îndeplinirii condiţiei generale prevăzute se face prin prezentarea cazierului judiciar al beneficiarului prestării de servicii.

f) beneficiarul prestării de servicii nu a fost sancţionat potrivit art. 36 alin. (1) din prezenta ordonanţă, art. 260 alin. (1) lit. e) sau e^1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ori potrivit prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor, în ultimele 6 luni anterioare soluţionării cererii;

g) contingentul anual pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă, nu a fost epuizat;

h) străinul care urmează a fi detaşat îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. a), e), g) şi h), art. 11 şi art. 27 alin. (2) lit. c) şi e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 194/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu se află în vreunul dintre cazurile de nepermitere a intrării în România prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. b) - d) din respectiva ordonanţă de urgenţă.

 

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de detaşare pentru lucrători detaşaţi sunt următoarele:

a) beneficiarul prestării de servicii aparţine întreprinderii de la care se face detaşarea. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a certificatului constatator eliberat de registrul comerţului sau a altui document eliberat de autorităţile române competente din care să rezulte că acesta este sucursala, filiala sau reprezentanţa din România a întreprinderii de la care se face detaşarea.

b) beneficiarul prestării de servicii aparţine aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a oricăror documente, traduse şi legalizate în condiţiile legii, din care să rezulte că beneficiarul prestării de servicii şi întreprinderea de la care se face detaşarea sunt afiliate direct sau indirect în sensul art. 2 alin. (3) din OG nr. 25/2014;

c) beneficiarul prestării de servicii a încheiat cu întreprinderea de la care se face detaşarea un contract care presupune detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei contractului încheiat cu întreprinderea de la care se face detaşarea, din cuprinsul căruia rezultă explicit detaşarea unui angajat al acesteia pe teritoriul României.

d) durata detaşării nu depăşeşte o perioadă de maximum un an la un interval de 5 ani imediat anteriori depunerii cererii.

Pentru eliberarea avizului de detaşare pentru lucrători detaşaţi este necesară îndeplinirea a cel puţin uneia dintre condiţiile prevăzute la lit. a) - c) cumulativ cu cea prevăzută la lit. d).

Pentru calculul perioadei prevăzute la lit. d) se iau în considerare perioadele în care străinul a beneficiat de dreptul de şedere temporară în scop de detaşare pe teritoriul României în calitate de lucrător detaşat.

În temeiul tratatelor încheiate de România cu alte state, perioada prevăzută la lit. d) poate fi prelungită în condiţiile şi situaţiile prevăzute în mod expres de acestea.

 

Avizul de detaşare pentru lucrători ICT

Condiţiile speciale pentru eliberarea avizului de detaşare pentru lucrători ICT sunt următoarele:

a) beneficiarul prestării de servicii aparţine întreprinderii de la care se face detaşarea sau aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea. Dovada îndeplinirii condiţiei speciale prevăzute se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii, după caz, a unuia dintre următoarele documente:

- certificatul constatator eliberat de registrul comerţului sau alt document eliberat de autorităţile române competente din care să rezulte că beneficiarul prestării de servicii este sucursala, filiala sau reprezentanţa din România a întreprinderii de la care se face detaşarea;

- orice documente, traduse şi legalizate în condiţiile legii, din care să rezulte că beneficiarul prestării de servicii şi întreprinderea de la care se face detaşarea sunt afiliate direct sau indirect în sensul art. 2 alin. (3) al OG nr. 25/2014.

b) pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii se preconizează a se efectua exclusiv o şedere pe teritoriul României sau şederea totală preconizată a se efectua pe teritoriul României este cea mai lungă, în raport cu toate şederile care compun durata transferului în cadrul aceleiaşi companii;

c) transferul în cadrul aceleiaşi companii presupune detaşarea străinului în calitate de cadru de conducere ori specialist, pentru o perioadă care nu depăşeşte 3 ani, sau în calitate de angajat stagiar, pentru o perioadă care nu depăşeşte un an;

d) salariul, precum şi celelalte condiţii de muncă sau de încadrare în muncă prevăzute pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii sunt stabilite în acord cu dispoziţiile Codului muncii şi ale contractului colectiv de muncă aplicabil;

e) întreprinderea de la care se face detaşarea sau o altă întreprindere stabilită într-o ţară terţă aparţinând aceluiaşi grup de întreprinderi şi-a asumat obligaţia de a-l reprimi la muncă pe străinul în cauză la încheierea transferului în cadrul aceleiaşi companii;

f) străinul care urmează a fi detaşat a fost angajat în cadrul întreprinderii de la care se face detaşarea sau în cadrul unor întreprinderi care aparţin aceluiaşi grup de întreprinderi cu întreprinderea de la care se face detaşarea, pe o perioadă de cel puţin 6 luni neîntrerupte imediat anterioare datei de la care se solicită eliberarea avizului de detaşare, în cazul cadrelor de conducere şi al specialiştilor, şi de cel puţin 3 luni neîntrerupte, în cazul angajaţilor stagiari.

În cazul avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT detaşaţi în calitate de specialişti, condiţia generală referitoare la experienţa în activitate se consideră îndeplinită numai dacă străinul deţine o experienţă profesională corespunzătoare de cel puţin 3 ani, cu relevanţă pentru domeniile de activitate, tehnicile sau gestionarea activităţii beneficiarului prestării de servicii.

În cazul avizului de detaşare pentru lucrătorii ICT detaşaţi în calitate de angajaţi stagiari, condiţia generală referitoare la îndeplinirea de către străin a condiţiile speciale de pregătire profesională şi experienţă în activitate, potrivit legislaţiei în vigoare, şi nu are antecedente penale care să fie incompatibile cu activitatea pe care o desfăşoară sau urmează să o desfăşoare pe teritoriul României se consideră îndeplinită numai dacă documentele prevăzute la art. 23 alin. (3) lit. a) se referă la absolvirea unui program de studii universitare.  Dovada îndeplinirii condiţiei speciale se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei, traduse şi legalizate în condiţiile legii, a contractului sau contractelor individuale de muncă ale străinului, precum şi, atunci când este cazul, a oricărui document din care să rezulte că întreprinderea de la care se face detaşarea şi întreprinderea sau întreprinderile la care a fost angajat anterior străinul sunt afiliate direct sau indirect în sensul art. 2 alin. (3) din OG nr. 25/2014.

Dovada îndeplinirii condiţiilor speciale prevăzute la lit. b) - e) se face prin prezentarea de către beneficiarul prestării de servicii a copiei actului de detaşare, în cuprinsul căruia sunt incluse menţiuni cu privire la:

a) durata transferului în cadrul aceleiaşi companii, cu menţionarea distinctă a perioadelor detaşării pe teritoriul fiecărui stat membru al Uniunii Europene, precum şi sediul social sau profesional al entităţii sau entităţilor la care se face detaşarea;

b) funcţia pe care urmează să o ocupe străinul pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii, respectiv cadru de conducere, specialist sau angajat stagiar;

c) salariul şi periodicitatea plăţii acestuia, precum şi alte condiţii de muncă şi de încadrare în muncă prevăzute pe durata transferului în cadrul aceleiaşi companii;

d) reprimirea la muncă a străinului la întreprinderea de la care se face detaşarea sau la o altă întreprindere stabilită într-o ţară terţă aparţinând aceluiaşi grup de întreprinderi, la încheierea transferului în cadrul aceleiaşi companii.

 

Legislația în vigoare prevede și situaţii speciale de eliberare a avizului de detaşare.

De asemenea, pot desfăşura activităţi în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători detaşaţi, fără obţinerea în prealabil de către beneficiarul prestării de servicii a avizului de detaşare, străinii din următoarele categorii:

a) străinii angajaţi ai persoanelor juridice cu sediul în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene sau ale Spaţiului Economic European ori în Confederaţia Elveţiană, detaşaţi în România, cu condiţia prezentării permisului de şedere din acel stat;

b) străinii care desfăşoară activităţi didactice, ştiinţifice sau alte categorii de activităţi specifice cu caracter temporar în instituţii de profil acreditate ori autorizate provizoriu din România, în baza unor tratate încheiate de România cu alte state ori ca titulari ai unui drept de şedere pentru desfăşurarea de activităţi de cercetare ştiinţifică şi personalul cu calificare specială, în baza ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice, precum şi străinii care desfăşoară activităţi artistice în instituţii de cultură din România, în baza ordinului ministrului culturii;

c) străinii care urmează să desfăşoare pe teritoriul României activităţi temporare solicitate de ministere ori de alte autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale ori de autorităţi administrative autonome;

d) străinii al căror acces liber pe piaţa muncii din România este stabilit prin tratate încheiate de România cu alte state.

Prin excepţie , străinii, titulari ai unui permis ICT eliberat de un alt stat membru al Uniunii Europene, pot desfăşura activităţi în muncă pe teritoriul României în calitate de lucrători ICT de la data depunerii de către beneficiarul prestării de servicii din România a cererii de eliberare a avizului de detaşare, până la soluţionarea acesteia.