Lista actelor normative iniţiate de MMJS
Sâmbătă March 23, 2019
|

 

 

OCUPAREA FORȚEI DE MUNCĂ

 

1.Ordin nr. 3.712/21.05.2018 al ministrului educaţiei naţionaleşi nr. 1.721/29.05.2018 al ministrului muncii şi justiției sociale

privind aprobarea Metodologiei de elaborare, validare, aprobare şi gestionare a standardelor ocupaţionale şi a modelului de standard ocupaţional                    (M.O. nr. 480/11.06.2018)

2.Legea nr. 140/18.06.2018

privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă şi pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale                          (M.O. nr. 507/20.06.2018)

 

 

ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 

1.Hotărârea nr. 417/08.06.2018

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal                         (M.O. nr. 497/18.06.2018)

2.Hotărârea nr. 427/13.06.2018

privind aprobarea programului de interes naţional "Servicii comunitare la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente" şi a programului de interes naţional "Creşterea capacităţii serviciilor publice de asistenţă socială din unele unităţi administrativ-teritoriale"                              (M.O. nr. 503/19.06.2018)

 

 

EGALITATE DE ȘANSE

 

1.Hotărârea nr. 365/24.05.2018

pentru aprobarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 - 2021 şi a Planului operaţional pentru implementarea Strategiei naţionale privind promovarea egalităţii de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2018 – 2021                           (M.O. nr. 465/06.06.2018)

 

 

RELAȚII BILATERALE ȘI ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

 

1.Hotărârea nr. 388/31.05.2018

pentru aprobarea Aranjamentului administrativ, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016, pentru aplicarea Acordului dintre România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad la 28 octombrie 2016                            (M.O. nr. 491/14.06.2018)

 

 

ADMINISTRATIV, BUGET, INVESTIȚII

 

1.Hotărârea nr. 426/13.06.2018

privind modificarea valorilor de inventar ale unor bunuri înscrise în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi aflate în administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale  

(M.O. nr. 506/20.06.2018)