Legislaţie
Joi February 20, 2020
|

I. Legislație internă cu relevanță în domeniul relațiilor de muncă

 

 • Legea nr. 53/2003 Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1256/2011 privind condițiile de funcționare, precum și procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
 • Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 174/2002 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 903/2016 din 29 noiembrie 2016 pentru aprobarea Planului naţional de mobilitate;
 • O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, Republicată;
 • Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 855/2013 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, republicată;
 • Legea nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 473/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior;
 • Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 678/ 2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de persoane, cu modificările şi completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1142/2012 privind aprobarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 - 2016, a Planului naţional de acţiune 2012 - 2014 si a Planului naţional de acţiune 2015 - 2016 pentru implementarea Strategiei naţionale împotriva traficului de persoane pentru perioada 2012 - 2016, cu modificările ulterioare.

 

II. Mobilitatea cetățenilor români în străinătate

 

 • Legea nr. 156/2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 384/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 156/2000, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străintate, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 518/1995 privind unele drepturi și obligații ale personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr.594 din 21 aprilie 2004 pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Franceze privind angajarea salariată a persoanelor aflate în întreţinerea membrilor misiunilor oficiale ale unui stat în celalalt, semnat la Paris la 21 noiembrie 2003.

 

-Acorduri privind circulația forței de muncă

 • H.G. nr. 402 din 25 iulie 1992 privind aprobarea Convenţiei dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Federale Germania în legatură cu ocuparea forţei de muncă pentru ridicarea cunoştinţelor profesionale şi de limbă (Convenţie privind personalul muncitor oaspete);
 • H.G. nr. 958/2014 privind aprobarea Protocolului privind recrutarea muncitorilor români pentru lucrări temporare în domeniul construcțiilor în Statul Israel.

 

III. Accesul pe piața forței de muncă din România

 

-pentru cetățenii UE/SEE și Elveția

 • OUG nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre UE, SEE și a cetățenilor Confederației Elvețiene, Republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1864/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G nr. 102/2005 privind libera circulaţie pe teritoriul României a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi a cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi pentru stabilirea formei şi conţinutului documentelor care se eliberează cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi cetăţenilor Confederaţiei Elveţiene şi membrilor lor de familie, Republicată;
 • Legea nr. 106/2017 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene
 • Legea nr. 16/2017 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale;
 • Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale - ABROGAT;
 • H.G.nr. 104/2007 pentru reglementarea procedurii specifice privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestarii de servicii transnaţionale pe teritoriul României - ABROGAT;
 • O.U.G. nr. 49 din 20 mai 2009 privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii şi libertatea de a furniza servicii în România, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările și completările ulterioare;
 • OG nr. 44/2004 privind integrarea socială a strănilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1483 / 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu modificările şi completarile ulterioare.
 • OUG nr. 70/2019 privind unele măsuri aplicabile în cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea Europeană fără acord

 

-pentru cetățenii statelor terțe

 • H.G. nr. 968/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2020;
 • H.G. nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019;
 • H.G. nr. 634/2019 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2019 privind stabilirea contingentului de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2019;
 • H.G. nr. 596/2018 pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 946/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018;
 • H.G. nr. 946/2017 din 28 decembrie 2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2018;
 • O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • O.G. nr. 25/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul străinilor;
 • O.G. nr. 25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România;
 • H.G. nr. 891/2017pentru modificarea lit. a) şi b) ale articolului unic din Hotărârea Guvernului nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017;
 • H.G. nr. 35/2017 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017;
 • H.G. nr. 105/2016 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2016;
 • H.G. nr. 52/2015 privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admiși pe piața forței de muncă în anul 2015;
 • O.G. nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale UE și SEE, cu modificările și completările ulterioare;
 • H.G. nr. 1483/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 44/2004 privind integrarea socială a străinilor care au dobândit o formă de protecţie sau un drept de şedere în România, precum şi a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene şi Spaţiului Economic European, cu modificările şi completarile ulterioare, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările și completările ulterioare.