Legislaţie
Vineri November 15, 2019
|
I. Legislație la nivelul UE aplicabilă cetățenilor UE/SEE și Elveției și membrilor lor de familie:
 
 • Regulamentul (UE) 2016/589 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 aprilie 2016 privind o rețea europeană de servicii de ocupare a forței de muncă (EURES), accesul lucrătorilor la servicii de mobilitate și integrarea mai bună a piețelor forței de muncă și de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 492/2011 și (UE) nr. 1296/2013 (1)
 • Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene - TFUE;
 • Regulamentul nr. 492/2011 privind libera circulație a lucrătorilor în cadrul Uniunii;
 • Directiva 2004/38/CE  privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi membrii familiilor acestora, de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE şi 93/96/CEE , Consolidată;
 • Directiva nr. 2014/54 privind măsurile de facilitare a exercitării drepturilor conferite lucrătorilor în contextul liberei circulații a lucrătorilor;
 • Directiva nr. 2008/104 privind munca prin agent de muncă temporară;
 • Directiva 96/71/CE privind detaţarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii;
 • Directiva 2014/67 privind asigurarea respectării aplicării Directivei 96/71/CE privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1024/2013 privind cooperarea administrativă prin intermediul Sistemului de Informare al Pieței Interne ("Regulamentul IMI");
 • Directiva nr. 2006/123 privind serviciile în cadrul pieței interne;
 • Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, Consolidată;
 • Regulamentul nr. 1251/70 privind dreptul lucrătorilor de a rămâne pe teritoriul unui stat membru după ce au ocupat un loc de muncă;
 • Regulamentul (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE şi pentru Elveţia), Consolidat;
 • Regulamentul (CE) nr. 987/2009 de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială (Text cu relevanţă pentru SEE și Elveţia), Consolidat;
 • Directiva 98/49/CE privind protecţia dreptului la pensie suplimentară al lucrătorilor salariaţi şi al lucrătorilor care desfăşoară activităţi independente care se deplasează în cadrul Comunităţii.
 
II. Legislație la nivelul UE aplicabilă cetățenilor statelor terțe și membrilor lor de familie:
 • Directiva nr. 801/2016 privind condiţiile de intrare şi de şedere a resortisanţilor ţărilor terţe pentru cercetare, studii, formare profesională, servicii de voluntariat, programe de schimb de elevi sau proiecte educaţionale şi muncă au pair (reformare)
 • Directiva 2011/98 privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru;
 • Directiva 2009/50 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate;
 • Directiva 2005/71 privind o procedură specială de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe în scopul desfăşurării unei activităţi de cercetare ştiinţifică;
 • Directiva 2014/36 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în scopul ocupării unui loc de muncă în calitate de lucrători sezonieri;
 • Directiva 2014/66 privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților țărilor terțe în contextul unui transfer în cadrul aceleiași companii;
 • Directiva 2004/114 privind condiţiile de admisie a resortisanţilor ţărilor terţe pentru studii, schimb de elevi, formare profesională neremunerată sau servicii de voluntariat;
 • Directiva 2003/109 privind statutul resortisanţilor ţărilor terţe care sunt rezidenţi pe termen lung, Consolidată;
 • Directiva 2003/86 privind dreptul la reîntregirea familiei;
 • Regulamentul (UE) NR. 1231/2010 de extindere a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 şi a Regulamentului (CE) nr. 987/2009 la resortisanţii ţărilor terţe care nu fac obiectul regulamentelor respective exclusiv pe motive de cetăţenie;
 • Directiva 2009/52 de stabilire a standardelor minime privind sancțiunile și măsurile la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe aflați în situație de ședere ilegală.

 

III. Legislație la nivelul UE cu relevanță în domeniul relațiilor de muncă:

 • Directiva 91/533 privind obligaţia angajatorului de a informa lucrătorii asupra condițiilor aplicabile contractului sau raportului de muncă;
 • Directiva 2000/78 de creare a unui cadru general în favoarea egalităţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncă şi ocuparea forţei de muncă;
 • Directiva 2002/73 de modificare a Directivei 76/207/CEE a Consiliului privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în ceea ce priveşte accesul la încadrarea în muncă, la formarea şi la promovarea profesională, precum şi condiţiile de muncă;
 • Directiva 2006/54 privind punerea în aplicare a principiului egalităţii de şanse şi al egalităţii de tratament între bărbaţi şi femei în materie de încadrare în muncă şi de muncă (reformă);
 • Directiva 2001/23 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi;
 • Directiva 2002/14 de stabilire a unui cadru general de informare şi consultare a lucrătorilor din Comunitatea Europeană.