Creșterea eficientei intervențiilor atât la nivelul MMJS, cât și a structurilor aflate în coordonarea MMJS
Sâmbătă January 18, 2020
|

SIPOCA4-header 

Fisa sintetică a proiectului

Creșterea eficienței intervențiilor atât la nivelul MMJS, cât și a structurilor

aflate în coordonarea MMJS

 

Titlul proiectului: Creșterea eficienței intervențiilor atât la nivelul MMJS, cât și a structurilor aflate în coordonarea MMJS - cod SIPOCA 390/cod MySMIS 115657.

Tipul asistenței financiare nerambursabile: Asistența comunitară nerambursabilă este asigurată din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă (POCA).

Beneficiarul proiectului: Ministerul Muncii și Justiției Sociale

Partenerul proiectului: Agenția Națională pentru Plăti și Inspecție Socială

Scopul proiectului îl reprezintă optimizarea procesului decizional al MMJS astfel încât acesta să fie orientat către cetățeni și salariați prin aplicarea cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare, elaborarea și implementarea de proceduri de sistem, operaționale, precum și inițierea de măsuri de simplificare a unor proceduri de lucru și a unor politici publice.

Obiectivele specifice ale proiectului:

a. Evaluarea sistemului de management existent și dezvoltarea cadrului comun de autoevaluare (CAF) la nivelul MMJS.

b. Realizarea unui sistem de indicatori de incluziune socială și un set de proceduri de lucru elaborat pentru implementarea VMI și a celorlalte beneficii sociale.

c. Dezvoltarea unui sistem de monitorizare și evaluare a documentelor strategice aflate în coordonarea MMJS.

d. Creșterea abilităților personalului din cadrul MMJS și ANPIS pentru elaborarea de proceduri simplificate, politici publice și seturi de indicatori prin participarea la instruire.

Rezultatele principale ale proiectului:

1. Dezvoltarea și aplicarea cadrului comun de autoevaluare a modului de funcționare a MMJS (CAF).

2. Un sistem de monitorizare și evaluare a aplicării măsurilor prevăzute în „Strategia națională privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2015-2020."

3. Un sistem de indicatori de incluziune socială; Indicatorii vor fi clasificați după tipul lor în indicatori de intrare, rezultat, consecință și impact.

4. Elaborarea unui set de proceduri de lucru pentru implementarea VMI și pentru celelalte beneficii sociale gestionate de ANPIS.

5. Analiza legislației care reglementează sistemul indicatorilor de incluziune socială, precum și a mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale. Se va realiza o analiză a legislației din domeniul incluziunii sociale, care reglementează sistemul de indicatori de incluziune socială, precum și mecanismul național de promovare a incluziunii sociale. Se va urmări atât analiza cantitativă, cât și de ordin calitativ, pentru a identifica eventualele suprapuneri, contradicții care pot provoca anumite blocaje în procesul de evaluare și monitorizare a indicatorilor de incluziune socială. Ulterior analizei legislative, se va realiza o identificare a redundanțelor/contradicțiilor din actele normative aflate în vigoare care la acest moment și care reglementează acest domeniu. Totodată, se vor face propuneri de simplificare și sistematizare a legislației in domeniu, documente care vor urma cursul propunerilor legislative, procedura stabilită prin legislația în vigoare, în funcție de tipul de act normativ promovat.

6. Sistematizarea fondului activ al legislației care reglementează sistemul indicatorilor de incluziune socială, precum și a mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale. Se vor revizui și finaliza proiectele de acte normative privind sistemul național de indicatori de incluziune socială și mecanismul național pentru promovarea incluziunii sociale.

7. Dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților personalului din cadrul MMJS și a structurilor aflate în subordine. Se va realiza instruirea personalului privind procedurile de sistem și operaționale, rolul, responsabilitățile și modul de lucru in echipa dar și cu privire la aplicarea cadrului comun de autoevaluare (CAF). Se are în vedere instruirea a 50 persoane din cadrul MMJS. Totodată, se va realiza instruirea personalului privind managementul analizei datelor (culegere date, prelucrare date, interpretare date și previziuni). De asemenea, vor fi instruite 30 de persoane din cadrul MMJS, în doua grupe a cate 15 de persoane, în ceea ce privește procedurile de lucru.

Perioada de implementare a proiectului este de 26 de luni, începând cu data de 02.05.2018.

Valoarea totală eligibilă aprobată a proiectului este de 6.388.127,93 lei , din care:

- 989.913,86 lei - cofinanțarea eligibilă a beneficiarului MMJS;

- 33.217,47 lei – cofinanțarea eligibila a partenerului ANPIS;

- 5.364.996,60 lei - valoarea eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European.

 

SIPOCA4-footer